Eskont menicaEmelion faktoring Vam može ponuditi i uslugu eskontovanja menica. Iznos upisan na menici, umanjen za obračunati eskont, isplaćujemo Vam odmah, dok puni iznos potraživanja naplaćujemo direktno od Vašeg kupca u roku dospeća menice. Menice koje eskontujemo moraju biti izdate po osnovu prometa robe i usluga i registrovane u registru menica Narodne banke Srbije.


PREDMET ESKONTA MOGU BITI:

  • menice izdate po osnovu prometa robe i usluga, od strane bonitenih kupaca,
  • menice sa namenom odloženog plaćanja,
  • menice registrovane u nadležnom registru menica koji se vodi kod Narodne banke Srbije,
  • menice koje sadrže sve bitne elemente predviđene Zakonom o menici,
  • menice sa punim vlasničkim indosamentom.


PRIMERI POPUNJAVANJA MENICA

Lična menica

menica

Sopstvena valutirana menica

menica

Primer indosiranja menice (na poleđini menice)

menica


Zakon o menici


Naše uslugeFaktoring sa pravom regresa
Faktoring bez prava regresa
Dobavljački faktoring
Eskont meniceKonsultujte nas

Kontakt formular

kako bismo za Vas kreirali posebnu finansijsku ponudu koja će Vam omogućiti ostvarivanje željenih poslovnih ciljeva.


Emelion faktoring doo - Trg republike 3/IV 11000 Beograd - Stari grad - SRBIJA - office@emelion-faktoring.com

ikona transporta Emelion Faktoring © 2019